تندیس برتر

پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ صنایع و معادن وابسته

لوح تقدیر

هشتمین نمایشگاه سنگ ساختمانی ایران اکسپو ۲۰۱۵

لوح تقدیر

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته

تندیس

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

لوح تقدیر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

لوح تقدیر

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

تندیس

پنجمین نمایشگاه سنگ معدن و صنایع وابسته محلات، نیم ور

تندیس

نمایشگاه تخصصی سنگ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

لوح تقدیر

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی

لوح تقدیر

سومین نمایشگاه تخصصی سنگ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

لوح تقدیر

ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی

گواهی شرکت

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن و زمین شناسی

لوح تقدیر

هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

لوح تقدیر

دومین نمایشگاه تخصصی سنگ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

گواهی شرکت

دومین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی

لوح تقدیر

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، فلزات، معدن، روغنها و روان سازها

لوح تقدیر

اولین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات

تندیس

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته